FAQS

การจองห้องประชุมทำอย่างไร ? 

ถ้าคุณใช้ Google ปฏิทินกับบัญชีสำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบอาจตั้งค่าทรัพยากรไว้ (เช่น ห้องประชุมหรืออุปกรณ์มัลติมีเดีย) ซึ่งคุณสามารถเพิ่มไปยังกิจกรรมในปฏิทินได้ เมื่อคุณเพิ่มห้องประชุมหรือทรัพยากรอื่นๆ ไปยังกิจกรรมแล้ว ระบบจะจองรายการนี้ให้กับการประชุมของคุณเท่านั้น ดังนั้น บุคคลอื่นในองค์กรจะไม่สามารถจองรายการนี้ได้ในเวลาดังกล่าว สามารถจองโดยใช้งานผ่านหน้าจอ Event ในขณะที่สร้างบน Calendar ได้ ตาม link ดังต่อไปนี้