FAQS

การตั้งค่า Signature ให้กับอีเมล

การใส่ลายเซ็น หรือ signature ให้กับอีเมลเวลาส่งออกนั้น นอกจากจะสามารถเป็นรายละเอียดผู้ติดต่อในช่องทางอื่นแล้ว signature ยังเป็นการแสดงถึงความน่าเชื่อถือว่าอีเมลนั้นส่งมาจากใคร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ส่งมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น สำหรับ Gmail เอง ปัจจุบันผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า signature ได้มากกว่า 1 ลายเซ็นแล้ว ผู้ใช้งานสามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ตามคู่มือด้านล่างนี้