FAQS

การเพิ่ม User สามารถทำได้อย่างไร ?

ก่อนที่คนในองค์กรของคุณจะสามารถเริ่มต้นใช้บริการของ Google คุณต้องเพิ่มผู้ใช้แต่ละรายในบัญชี G Suite ของคุณ การดำเนินการนี้จะทำให้ผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลสำหรับเข้าถึงบริการของ Google และถ้าคุณใช้ Gmail ผู้ใช้จะมีที่อยู่อีเมลในธุรกิจหรือโรงเรียนของคุณด้วย คุณมีตัวเลือกสำหรับเพิ่มผู้ใช้ ซึ่งการเพิ่ม User สามารถแบ่งออกตามจำนวนของ User ดังนี้

การเชิญผู้ใช้

ภาษาไทย / English

การเพิ่ม User ทีละราย

ภาษาไทย / English

การเพิ่ม User หลายคนพร้อมกัน

ภาษาไทย / English