FAQS

การ Reset Password ให้ user ที่ลืมรหัสผ่าน ? 

ถ้าผู้ใช้ลืมรหัสผ่านเข้าสู่บัญชี Google Apps หรือถ้าคุณคิดว่าบัญชีของผู้ใช้ถูกบุกรุก คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ได้ โดยดำเนินการจากคอนโซลผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบของบัญชี Google Apps และลืมรหัสผ่านของตนเอง โปรดดูที่รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบแทน

การ Reset Password ของ User

ภาษาไทย / English

การ Reset Password ของ Admin

ภาษาไทย / English