FAQS

วิธีการเข้าใช้งาน Gmail (Google Workspace) ครั้งแรก และตั้งค่าความปลอดภัย 2 ขั้นตอน

เพื่อการเข้าใช้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในข้อมูล ผู้ใช้งานควรเปิดการตั้งค่า 2 Step Verification เพื่อเป็นการตั้งค่าความปลอดภัย 2 ชั้น ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆตามคู่มือด้านล่างนี้