FAQS

Export contacts จาก accounts ในรูปแบบ csv file ทำอย่างไร ? 

การ Export contacts หรือการนำรายชื่อผู้ติดต่อนำออกในรูปแบบ csv เพื่อเอารายชื่อผู้ติดต่อนั้นเก็บลงบนเครื่อง หรือเพื่อนำเข้าสู่อีเมลอื่น สามารถทำได้ดังนี้