Google Chat เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถสื่อสารข้อความ ไฟล์งาน เอกสารแนบ หรือทำงานแบบ Collaboration ร่วมกับเพื่อนๆของคุณ ให้สะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการใช้งานและมีการพัฒนาเพิ่มเติมฟังก์ชันต่างๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

    นอกจากนี้การใช้งาน Google Chat หรือเครื่องมือต่างๆบน Google Chrome เราสามารถหา Extensions มาใช้งานควบคู่กับเครื่องมือต่างๆของ Google Workspace ได้

ยกตัวอย่างเช่น การ Reply ใน Google Chat ซึ่งวิธีการเพิ่ม Extensions สามารถทำได้ดังนี้


คุณสามารถ Add ฟังก์ชันดังกล่าวได้ที่ Link นี้ และเลือก Add to Chrome

เมื่อคุณ Add ฟังก์ชันดังกล่าวแล้วใน Google Chat บน Google Chrome ของคุณ

จะมีสัญลักษณ์ตามตัวอย่างเพื่อใช้ในการ Reply ข้อความในการสื่อสารกับเพื่อนของคุณ

ซึ่งคุณสามารถจัดการนำออกหรือตรวจสอบ Extensions ที่คุณทำการเพิ่มเข้ามาได้ที่สัญลักษณ์ดังนี้ที่มุมบนด้านขวาของ Google Chrome

นอกจากนี้คุณสามารถค้นหา Extensions อื่นๆ ได้ที่